Política de tractament de dades i privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

La present política de privacitat d’IMO MIRANZA regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels usuaris en aquest web o en qualsevol dels entorns d’Internet de l’entitat. Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web relatius a serveis prestats per IMO MIRANZA, els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular IMO MIRANZA, i poden exercir els drets pertinents tal com es detalla a les clàusules següents. Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o persones interessades al web corresponent. Aquests textos poden ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per IMO MIRANZA. Qui és responsable del tractament de les dades? IMO MIRANZA (integrada per les societats INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DOS, SLU, INSTITUT OFTALMOLÒGIC LÀSER VISIÓ, SLU, i MIRANZA PIRINEUS, SAU) és responsable de la recollida i del processament de les dades personals en relació amb els serveis prestats. IMO MIRANZA es compromet a respectar i salvaguardar la privacitat i la seguretat de les dades. Les dades identificatives del responsable del tractament de les dades són les següents: Nom comercial: IMO MIRANZA Adreça per a notificacions: c/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona Adreça electrònica de contacte del delegat de protecció de dades: dpd.rgpd@miranza.es Amb quina finalitat recopilem les seves dades? D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, IMO MIRANZA només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes legalment. En aquest web, només es tracten dades de contacte i dades identificatives, facilitades pels mateixos usuaris. Les dades que es poden recaptar de l’usuari són tractades segons les bases legals que es descriuen, per a les finalitats següents:
 1. Reservar de cita en algun dels nostres centres i amb els especialistes determinats segons el consentiment explícit facilitat per la persona interessada.
 2. Servei de teleconsulta amb algun dels nostres especialistes segons la relació contractual (prestació del servei) existent entre ambdues parts.
 3. Gestió de les sol·licituds de contacte, peticions d’informació, sol·licitud de més informació en relació amb el finançament d’un tractament i contacte amb la persona usuària a través dels mitjans proporcionats per la mateixa persona usuària (telèfon i/o adreça electrònica) per donar resposta a les seves inquietuds segons el consentiment explícit facilitat per la persona interessada.
 4. Tràmit de les altes al programa de fidelització IMO Club per poder proporcionar els avantatges, descomptes, ofertes i condicions especials associats a l’esmentat programa segons el consentiment explícit facilitat per la persona interessada.
 5. Enviament de comunicacions comercials (butlletí d’informació) d’acord amb el consentiment explícit proporcionat per la persona interessada.
 6. Gestió de la reserva d’instal·lacions i organització d’esdeveniments a les instal·lacions d’IMO segons el consentiment explícit de la persona interessada en el moment de la sol·licitud i, en cas de formalitzar-se l’acord, segons la relació mercantil existent entre ambdues parts.
 7. Realització d’estadístiques.
S’informa que no es duran a terme decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils d’usuaris. Durant quant temps conservem les seves dades personals? Les dades personals es conserven d’acord amb els criteris següents: - Terminis normativament establerts. - Termini de prescripció de les accions que es poguessin derivar en relació amb el tractament. - Exercici dels drets d’oposició o supressió per part de la persona interessada.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades a altres empreses del Grup (https://miranza.es/nuestras-clinicas/), amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i comercial pròpia del servei que li prestem, així com a les terceres parts següents de confiança d’IMO MIRANZA:
 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de tecnologies de la informació, com a proveïdors de la plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport de les nostres bases de dades, així com del nostre programari i aplicacions que poden contenir dades seves. IMO MIRANZA col·labora per tal que les terceres parts compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat és exigible només a aquestes terceres parts.
 • En aquells supòsits en què una obligació legal ho determini.
IMO MIRANZA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes webs, excepte si és necessari per a la prestació del servei. El web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació en línia. IMO MIRANZA no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers perquè no té cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes i, per tant, són d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris poden exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les dades. Els drets referits en el paràgraf precedent poden ser exercits per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, dirigida a l’adreça següent:   C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona O a l’adreça electrònica següent: dpd.rgpd@miranza.es Així mateix, es fa saber als usuaris que, si consideren que els seus drets han estat vulnerats, poden presentar reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, els usuaris poden contactar amb: IMO MIRANZA C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona dpd.rgpd@miranza.es IMO MIRANZA recomana que, abans d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades d’aquest web, els usuaris llegeixin detingudament l’avís legal, la política de privacitat i la política de cookies. En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, i assumeix la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’usuari es fa responsable de la captació correcta del consentiment i informació a la tercera part sobre els aspectes reflectits en aquest avís legal i en aquesta política de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i dels continguts que hi estan inclosos són de responsabilitat exclusiva de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes indicats i accessibles a través d’aquest web està supeditat a la legalitat aplicable, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que són enterament responsables d’aquest accés i ús correcte. Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o d’IMO MIRANZA, segons les possibilitats i finalitats per a les quals estan concebuts. IMO MIRANZA no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, per mal emergent o lucre cessant derivat del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li comuniquem que l’entitat dinamitzadora i gestora de continguts del web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és IMO MIRANZA, amb domicili a c/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona, amb la gestió del domini al registre corresponent, i atén comunicacions dels usuaris i/o persones interessades a través de l’adreça electrònica dpd.rgpd@miranza.es. Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les quals sigui ella el titular o ostenti un dret de naturalesa anàloga. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora d’aquest web, és responsabilitat dels seus titulars legítims. IMO MIRANZA col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els avisos legals i la política de privacitat corresponents, i que només hi accedeixin una vegada hagin entès i acceptat íntegrament aquest text legal. IMO MIRANZA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i n’expulsarà aquells usuaris que en facin un ús incorrecte. IMO MIRANZA recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les accions següents, si escau:
 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb què operar a través d'Internet, permetent disposar d'una autèntica «identitat digital», que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics als seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privadesa i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privadesa que la plataforma posa a la vostra disposició als seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privadesa del perfil d'usuari a la xarxa social, de manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a «amics» o contactes directes prèviament per l'usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs de lleure que acostuma a freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir una cura especial respecte a la publicació d'informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte dels que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals en sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar als seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. No s'han de subministrar mai les dades a desconeguts.
 • Cal llegir tota la informació concernent a la pàgina web. S'hi explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l'usuari és menor de catorze anys, cal també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social cal preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No heu de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconegudes.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, cal preguntar-ho als pares o tutors.
 • Cal mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
 • Cal establir regles sobre l'ús dInternet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegureu-vos que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i les implicacions d'allotjar continguts com ara vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil dusuari del menor.
 • Assegureu-vos que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegureu-vos que els menors no utilitzen el seu nom complet.

IMO Institut de Microcirurgia Ocular

Josep María Lladó, 3
08035 Barcelona
Tel: 934 000 700
E-mail: informacion@imo.es
Veure mapa a Google Maps

En cotxe

Coordenades navegador GPS:
41º 24’ 38” N – 02º 07’ 29” E

Sortida 7 de la Ronda de Dalt (costat muntanya). La clínica compta amb un aparcament de més de 200 places.

En bus

Autobús H2: Rotonda de Bellesguard, parada 1540

Autobús 196: Josep Maria Lladó-Bellesguard, parada 3191

Autobusos H2, 123, 196: Ronda de Dalt – Bellesguard, parada 0071

IMO Grup Miranza Madrid

C/ Valle de Pinares Llanos, 3
28035 Madrid
Tel: 910 783 783
Veure mapa en Google Maps

Transport públic

Metre Lacoma (línia 7)
Autobusos:

 • Línies 49 i 64, parada “Senda de l’Infant”
 • Línia N21, parada “Metre Lacoma”

Horaris

Atenció al pacient: de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h

IMO Grup Miranza Andorra

Av. de les Nacions Unides, 17
AD700 Escaldes-Engordany, Andorra
Tel: (+376) 688 55 44
Veure mapa a Google Maps

IMO Manresa

C/ Carrasco i Formiguera, 33 (Baixos)
08242 – Manresa
Tel: 938 749 160
Veure el mapa a Google Maps

Transport públic

FGC. Línia R5 i R50 direcció Manresa. Estació: Baixador de Manresa

Horaris

De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h

Demana cita

Et truquem

Indica'ns les següents dades perquè puguem cridar-te i ajudar-te en tot el que necessitis.