Avís legal

IMO MIRANZA actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d’aquest web, en el qual s’inclouen les entitats que formen part de la marca, concretament: - INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DOS, SLU (IMO BARCELONA i IMO MADRID), amb NIF B64261878 i domicilis al c/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona, i al c/ Valle de Pinares Llanos, 3, 28035 Madrid.   - INSTITUT OFTALMOLÒGIC LÀSER VISIÓ, SLU (IMO MANRESA), amb NIF B63050884 i domicili al c/ Carrasco i Formiguera, 33 baixos, 08242 Manresa. - MIRANZA PIRINEUS, SAU (IMO ANDORRA), amb NRT _____________ i domicili a Av. De les Nacions Unides, 17 AD700 Escaldes-Engordany, Andorra. D’ara endavant, tota referència a IMO MIRANZA S’ha d’entendre que inclou les seves entitats participades abans indicades amb caràcter general i als efectes legals oportuns.  

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del web (incloent-hi l’àrea privada) atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal i a la política de privacitat en la versió publicada per IMO MIRANZA en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament l’avís legal i la política de privacitat sempre que es proposi utilitzar el web, ja que poden tenir modificacions.  

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

IMO MIRANZA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per part de tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i IMO MIRANZA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè al web d’IMO MIRANZA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda a través d’un enllaç, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent de fer servir o fer servir malament un enllaç, tant a l’hora de connectar-se al web d’IMO MIRANZA com a l’hora d’accedir a la informació d’altres webs des del web d’IMO MIRANZA.  

ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNS

Es prohibeix expressament establir enllaços des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es pot donar a entendre ni declarar que IMO MIRANZA intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que en consenti la incursió, excepte autorització expressa.  

POLÍTICA DE PRIVACITAT

IMO MIRANZA actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d’aquest web. L’entitat informa els usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades i, amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la societat de serveis de la informació i el comerç electrònic. Per a més informació sobre la nostra política de privacitat, consulti la nostra política de privacitat.  

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquest web es poden utilitzar cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereix IMO MIRANZA als seus clients i visitants. Si desitja saber-ne més sobre l’ús de les cookies per part d’IMO MIRANZA, consulti la nostra política de cookies.  

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

IMO MIRANZA informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de manera fortuïta, puguin presentar incorreccions, desactualitzacions o errors. IMO MIRANZA ha obtingut la informació i els materials inclosos en aquest web de fonts considerades fiables. Si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, IMO MIRANZA no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquest web tenen dues finalitats: una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una finalitat de venda de serveis, segons el que es preveu en el present avís legal i la resta dels textos legals d’aquest web.  

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

IMO MIRANZA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina en sigui la causa. Així mateix, IMO MIRANZA no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de mal indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a IMO MIRANZA. IMO MIRANZA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits o que el servei o el servidor que els posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que IMO MIRANZA fa esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions segons la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.  

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per IMO MIRANZA, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés, previ i per escrit d’IMO MIRANZA. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web i, especialment, els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’IMO MIRANZA o de tercers titulars que n’han autoritzat degudament la inclusió als diferents llocs web. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen una obra en el sentit dels drets d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’aquesta protecció implica la comissió d’actes il·lícits greus i una sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’IMO MIRANZA. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les autoritzades per IMO MIRANZA, així com la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. IMO MIRANZA és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de correu electrònic. IMO MIRANZA, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de la responsabilitat única i exclusiva dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que, a través de les seves pàgines web, puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells usuaris que enviïn observacions, opinions o comentaris a les pàgines web d’IMO MIRANZA, a través del departament de suggeriments, per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen IMO MIRANZA a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a IMO MIRANZA, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït i que, pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part d’IMO MIRANZA. D’acord amb el paràgraf anterior, IMO MIRANZA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris per adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar. Queda prohibit qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per IMO MIRANZA per al seu funcionament. En concret, queda prohibit qualsevol enllaç, imatge o vincle similar que pugui establir-se amb les pàgines web d’IMO MIRANZA sense consentiment previ, exprés i per escrit. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels drets legítims de propietat intel·lectual d’IMO MIRANZA sobre les pàgines web i tots els seus continguts. IMO MIRANZA no assumeix cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumeix cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, imatges o vincles similars des dels llocs web d’IMO MIRANZA. Queda prohibit qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut del qual un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web o de l’esforç dut a terme per IMO MIRANZA per al seu funcionament. En concret, queda prohibit qualsevol enllaç, imatge o vincle similar que pugui establir-se amb les pàgines web d’IMO MIRANZA sense consentiment previ, exprés i per escrit. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels drets legítims de propietat intel·lectual sobre les pàgines web i tots els seus continguts. IMO MIRANZA no assumeix cap responsabilitat davant de les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumeix cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, imatges o vincles similars des dels llocs web d’IMO MIRANZA.

IMO Institut de Microcirurgia Ocular

Josep María Lladó, 3
08035 Barcelona
Tel: 934 000 700
E-mail: informacion@imo.es
Veure mapa a Google Maps

En cotxe

Coordenades navegador GPS:
41º 24’ 38” N – 02º 07’ 29” E

Sortida 7 de la Ronda de Dalt (costat muntanya). La clínica compta amb un aparcament de més de 200 places.

En bus

Autobús H2: Rotonda de Bellesguard, parada 1540

Autobús 196: Josep Maria Lladó-Bellesguard, parada 3191

Autobusos H2, 123, 196: Ronda de Dalt – Bellesguard, parada 0071

IMO Grup Miranza Madrid

C/ Valle de Pinares Llanos, 3
28035 Madrid
Tel: 910 783 783
Veure mapa en Google Maps

Transport públic

Metre Lacoma (línia 7)
Autobusos:

  • Línies 49 i 64, parada “Senda de l’Infant”
  • Línia N21, parada “Metre Lacoma”

Horaris

Atenció al pacient: de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h

IMO Grup Miranza Andorra

Av. de les Nacions Unides, 17
AD700 Escaldes-Engordany, Andorra
Tel: (+376) 688 55 44
Veure mapa a Google Maps

IMO Manresa

C/ Carrasco i Formiguera, 33 (Baixos)
08242 – Manresa
Tel: 938 749 160
Veure el mapa a Google Maps

Transport públic

FGC. Línia R5 i R50 direcció Manresa. Estació: Baixador de Manresa

Horaris

De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h

Demana cita

Et truquem

Indica'ns les següents dades perquè puguem cridar-te i ajudar-te en tot el que necessitis.