IMO, a l’avantguarda de la investigació europea sobre edema macular cistoide

Aquesta patologia és la causa més comuna d'un resultat visual deficient després de cirurgia de cataracta

L’edema macular cistoide (CME, en anglès) és la causa més freqüent de pèrdua de visió després d'una intervenció de cataractes. Es tracta d’una complicació inflamatòria ocasionada pels moviments mecànics als quals se sotmet l’ull durant la cirurgia de cataracta i apareix aproximadament en un 4% de les persones operades de cataractes, tot i que en pacients diabètics aquest percentatge puja al 15%.

L’estudi europeu PREMED, al qual s'acaba d'incorporar l’IMO com a únic centre espanyol, té per objectiu esbrinar quin és el millor tractament preventiu per a l'aparició del CME, tant en pacients diabètics com no diabètics.

Aquest estudi serà pioner en abordar aspectes tan importants com la comparació de les mesures preventives existents en l'actualitat o la investigació dels beneficis que pot tenir la combinació de diferents estratègies.

El Dr. José Luis Güell, coordinador del Departament de Còrnia, Cataracta i Cirurgia Refractiva de l'Institut i director de l'assaig que s’hi durà a terme, explica que "a l’IMO es reclutaran, al llarg d'un any, un centenar de pacients sense diabetis. Aquests pacients formaran part d'una mostra total de 823 pacients no diabètics, davant dels 185 amb diabetis que integraran l'estudi PREMED".

A tots els pacients se'ls proporcionarà dexametasona tòpica (corticoide) o Bromfenac (antiinflamatori) o bé una combinació de tots dos, en funció del grup al qual pertanyin dels tres en què es divideix l'assaig, cosa que permetrà avaluar resultats de diferents estratègies i comparar-los entre si. Prèviament, tots els pacients s'hauran sotmès a facoemulsificació de la cataracta i col·locació d'una lent intraocular de cambra posterior.

Amb l’aval de l’ESCRS

Aquest estudi multicèntric aleatoritzat, l'investigador principal del qual és el Dr. Rudy Nuijts (University Eye Clinic Maastricht), està promogut i finançat per l’ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons), un fet excepcional, amb l'únic precedent de l'estudi sobre la profilaxi de l’endoftalmitis postoperatòria, gràcies al qual la injecció de cefuroxima (antibiòtic) s'ha convertit en el tractament estàndard a Europa.

You may be interested in